Ten Key Formula Families in Chinese Medicine - Huang Huang

What are the 10 key formula families by Dr. Huang Huang?

What are the key signs for Huang Qi presentation?

What are the key signs for the Da Huang presentation?

What are the key signs for the Chai Hu presentation?

Which formulas are part of the Gui Zhi formula family?