Classic Formulas: Ling Gui Zhu Gan Tang, San Huang Xie Xin Tang and Ma Huang

What are some modifications of Ling Gui Zhu Gan Tang that are from Zhang Zhong Jing?

Describe the patho-mechanisms and organs related to Ling Gui Zhu Gan Tang

What are some modifications of San Huang Xie Xin Tang that are from Zhang Zhong Jing?

What are some modifications of Xan Huang Xie Xin Tang that are from Liu Du-Zhou and Dr. Zhang Wen-Xuan?

What are some modifications of Ma Huang Formulas for pain that are from Liu Du-Zhou and Dr. Zhang Wen-Xuan?

Describe the patho-mechanisms and organs related Da Qing Long Tang and related formulas